Ontvang onze nieuwsbrief. Schrijf je nu in en mis geen enkele actie, nieuw product en kortingen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

3. Klachten inzake de conformiteit of zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij levering te worden geformuleerd. Enige klachten inzake conformiteit of zichtbare gebreken dienen alleszins voor ingebruikname van de goederen, of voortverkoop hiervan, middels aangetekende zending binnen de 7 dagen na levering aan de verkoper te worden overgemaakt. Bij gebreke hieraan wordt de levering als conform beschouwd. Enige later toekomende klachten zullen niet meer worden aanvaard.

4. Enig protest tegen het factuur dient uiterlijk binnen de 7 dagen na factuurdatum geformuleerd, en dit middels aangetekende zending aan de verkoper te worden overgemaakt. Enige latere klachten zullen niet meer worden aanvaard. De koper wordt alleszins verzocht steeds de datum en het factuurnummer te vermelden bij enig protest.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

6. Bij niet-betaling van het factuur binnen de gestelde termijn, is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 10% verschuldigd. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaal factuurbedrag, met een minimum van 50€. Bij laattijdige levering door de verkoper die niet te wijten is aan overmacht, zal de verkoper een zelfde vergoeding van 10% verschuldigd zijn.

7. In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50€, en dit onverminderd het recht van de verkoper een grotere schadeloosstelling te eisen. Indien de overeenkomst door de verkoper wordt geannuleerd, dan zal de verkoper eenzelfde schadevergoeding ten belope van 15% verschuldigd zijn, behoudens in gevallen van overmacht.

8. Zolang de geleverde goederen niet volledig zijn betaald, blijven de goederen eigendom van de verkoper.

9. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbank van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing op deze overeenkomst.

10. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt de verkoper zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper. Ter zake is de verkoper niet aansprakelijk voor het tenietgaan van de goederen door diefstal, brand, waterschade en andere gevallen van overmacht.

11. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht. Iedere partij kan de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk opschorten zonder enige vergoeding, in geval van staking, lock out, staking van de andere partij e.d.

12. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper hierop weigert in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikelen 6 en 7. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant houdt de verkoper zich het recht voor

de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen; en dit onverminderd het recht op schadeloosstelling conform artikelen 6 en 7.

13. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn niet inbegrepen in de schadevergoedingen / schadeloosstellingen vermeld in artikelen 6 en 7. En worden de koper afzonderlijk aangerekend.

14. Indien de verkoper zich verbindt tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing hiervan. Bij gebreke hieraan behoudt de verkoper zich het recht voor de levering van de prestaties of de diensten niet aan te vatten of op te schorten tot op het moment dat de betaling conform dit artikel is bewerkstelligd door de koper.

15. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten, en dit tot gehele betaling conform het in artikel 14 bepaalde.

16. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte en dit onverminderd het recht op schadeloosstelling van de verkoper.

17. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

18. De leveringstermijnen zijn een indicatie en binden de verkoper niet. Een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding en geeft de klant evenmin het recht de overeenkomst te beëindigen of betaling op te schorten.

19. Terugzending van goederen wordt slechts toegelaten mits een schriftelijk akkoord van de verkoper. Daarenboven kunnen slechts die goederen teruggenomen worden die nog in perfecte staat verkeren en de originele verpakking dragen.

20. De klant staat zelf in voor de correctheid van zijn persoonlijke gegevens (zoals o.m. adres) bij zowel de plaatsing van zijn bestelling alsook wat betreft enige andere communicatie met de verkoper.

21. Indien één van de bepalingen in strijd zouden worden bevonden met een dwingende bepaling van de Belgische of toepasselijke buitenlandse wetgeving, of met huidige of toekomstige internationale conventies, zal desbetreffende bepaling tot de maximum toelaatbare uitwerking worden uitgewerkt.

22. Indien enige bepaling of voorwaarde in deze overeenkomst op enige wijze ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou zijn, dan wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overblijvende bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd.

23. Deze overeenkomst, bestaande uit bijgevoegde offerten en deze algemene voorwaarden, vormt de volledige overeenkomst tussen de verkoper en de klant aangaande het voorwerp ervan. De toepassing van enige contractuele voorwaarden van de klant, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Wijzigingen aan de overeenkomst zijn slechts bindend mits schriftelijk akkoord van de verkoper en de klant. In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen de offerte en deze algemene voorwaarden, zullen deze algemene voorwaarden voorrang hebben, behoudens in de offerte uitdrukkelijk bepaald te primeren op de algemene voorwaarden, onder vermelding van de bepaling van de algemene voorwaarden waarvan de offerte wenst af te wijken.

 

Spirits by Vanguard

Zeebrugge - Belgie